№ BG16RFOP002-2.002-0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" .
На 06.03.2017 г. започна изпълнението на проект "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е укрепване и развитие на управленския капацитет на предприятието чрез привеждане на фирмената инфраструктура в съответствие с изискванията на конкурентната международна среда.

За постигане на тази цел ще бъдат направени две големи стъпки. Ще бъде разработена и въведена ИКТ базирана многоелементна интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите във фирмата. Освен това фирмените практики ще бъдат приведени в съответствие с утвърдените международни стандарти БДС EN ISO 14001:2015 (опазване на околната среда) и БДС ISO/IEC 27001:2013 (информационна сигурност) чрез въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление по тези стандарти.

Планираната продължителност на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта възлиза на 313 288.00 лева, от които 186 406.36 лева европейско и 32 895.24 лева национално съфинансиране.

13.06.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002-0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (март - май 2017 г.)
Първото тримесечие от изпълнението на проект "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" приключи успешно.
През този период бяха проведени две процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. за две от проектните дейности:
• "Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез закупуване на ново оборудване (лаптоп - 2 броя и сървър - 1 брой), необходимо за функционирането на софтуера за управление на бизнес процесите, изработван по време на Дейност 3" и
• "Дейност за услуги за „колокация“ на сървър, необходим за въвеждането на ИКТ базираната интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите, разработвана по време на Дейност 3".
Освен това бе публикувано и Съобщение за набиране на ценови предложения за изпълнението на дейност "Визуализация на проекта на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД".
17.07.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002-0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (юни - юли 2017 г.)
Второто тримесечие от изпълнението на проект "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" започна с успешната доставка на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи и колокирането на фирмения сървър в специализиран дейта център.
Изпълнението на проекта бе оповестено в печатни медии с помощта на 3 броя платени публикации. За популяризиране на проекта бяха изготвени и отпечатани 500 броя брошури и бе направена 1 брой информационна табела.

25.08.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002-0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (август 2017 г.)
Изпълнението на проекта "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" продължава с подготовка на първи междинен отчет, в който на вниманието на Управляващия орган ще бъдат представени постигнатите резултати от началото на проекта.

30.09.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002-0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (септември 2017 г.)
Проектът "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" продължава. Първият междинен отчет по проекта е почти готов. Изпълнена е дейността за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за функционирането на софтуера за управление на бизнес процесите. В процес на изпълнение са:

 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД чрез въвеждане на ISO14001:2015 и ISO27001:2013;
 • Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработванеи въвеждане на ИКТ базирана многоелементна интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД, състояща се от ERP система, CRM система, система за задаване на задачи и система за контрол на версиите;
 • Дейност за услуги за „колокация“ на сървър, необходим за въвеждането на ИКТ базираната интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите, разработвана по време на Дейност 3;
 • Визуализация на проекта на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД.

31.10.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (октомври 2017 г.)
С идването на есента, проектът продължава с пълна сила:

 • Първият междинен отчет е в процес на разглеждане от Управляващия орган;
 • Проектът премина през проверка на място от Управляващия орган в двата града, в които се осъществяват проектните дейности - гр. София и гр. Монтана;
 • Изпълнението на проектните дейности продължава по план.


29.11.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (октомври 2017 г.)
През настоящия месец бе одобрен първия междинен отчет, както и бе проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Услуга за разработване и въвеждане на ИКТ базирана многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите“. Резултатите от избора са изпратени за предварителен контрол на Управляващия орган.


29.12.2017 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (декември 2017 г.)
Декември беше много активен месец в изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347- C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД".

Направеният избор на изпълнител с предмет „Услуга за разработване и въвеждане на ИКТ базирана многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите“ бе одобрен от УО при предварителен контрол. 

Също така бе обявена процедура за избор на изпълнител с предмет „Услуги по въвеждане на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015 и услуги по сертифициране на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015“. Процедурата е с две обособени позиции, съответно:

 • Обособена позиция № 1 – „Услуги по въвеждане на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015“ и
 • Обособена позиция № 2 – „Услуги по сертифициране на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015“


Пожелаваме ви успешна Нова година! Надяваме се тя да е такава и за проект "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД".


31.01.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (януари 2018 г.)
През месец януари бяха сключени два договора по проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД":

 • Договор с предмет „Услуга за разработване и въвеждане на ИКТ базирана многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите“ и
 • Договор с предмет „Услуги по въвеждане на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015“.


Очаквайте информация как се развива изпълнението на тези договори скоро!


01.03.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (февруари 2018 г.)
Двата договора, сключени през месец януари по проект № BG16RFOP002-2.002-0347-C01 „Следващо поколение управление в „НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП“ ЕООД“ са в процес на активно изпълнение. Услугите по колокация на фирмения сървър също продължават да се предоставят с договореното качество. 

През месец февруари бе подготвен и втори междинен отчет по проекта.


02.04.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (март 2018 г.)
През месец март успешно бяха приключени:

 • Договор с предмет „Услуга за разработване и въвеждане на ИКТ базирана многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите“ и
 • Договор с предмет „Услуги по въвеждане на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 27001:2013 и ISO 14001:2015“ в рамките на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД"
Също така вторият междинен отчет по проекта бе одобрен от Управляващия орган.


02.05.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (април 2018 г.)
През месец април напредна разработването на ИКТ базираната многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите според подписания с изпълнителя на услугата договор.


02.06.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (май 2018 г.)
Месец май премина динамично за проекта и фирмата-Бенефициент!

Успешно бяха приключени две дейности, а именно:

 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД чрез въвеждане на ISO14001:2015 и ISO27001:2013, като резултат от която фирмата-Бенефициент бе подготвена за одитиране и успешно сертифициране според изискванията на желаните международни стандарти; и
 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД чрез сертифициране на ISO14001:2015 и ISO27001:2013, която също завърши успешно с получаване на сертификати по горепосочените стандарти.
Сред постигнатите резултати от двете дейности са:

 • Осигурена непрекъсваемост на бизнес процесите във фирмата, които имат отношение към управлението на сигурността;
 • Въвеждането и сертифицирането на система за управление по БДС ISO/IEC 27001:2013 позволява на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД да работи върху проекти, изискващи определено, високо ниво на сигурност;
 • Въвеждането и сертифицирането на система за управление по БДС ISO14001:2015 спомага за придържането на фирмата към ангажимента й за опазване на околната среда и превръщането й в добър пример, който може да бъде последван от други фирми в сектора.
През месец май бе приключен и първият важен етап от разработването на ИКТ базираната многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите според подписания с изпълнителя на услугата договор. 

"НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД получи два от елементите на системата, а именно Система за задаване на задачи (ticketing system) и Система за контрол на версиите с договореното качество.


05.07.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (юни 2018 г.)
През месец юни приключи вторият важен етап от разработването на ИКТ базираната многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите според подписания с изпълнителя на услугата договор.

"НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД получи два от елементите на системата, а именно CRM системата и ERP системата с договореното качество. Цялата ИКТ базирана многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите (с прилежащите й елементи) бе внедрена във фирмата и започна нейното тестване в цялост от Бенефициента. През месеца бе подаден и междинен отчет.


05.08.2018 г.
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (юли 2018 г.)
През месец юли приключи разработването на ИКТ базираната многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите. Системата бе предадена на "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД според подписания с изпълнителя на услугата договор.
Колокационните услуги за фирмения сървър също продължават да се предоставят с договореното качество.
Очакваме проект № BG16RFOP002-2.002- 0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" да приключи през месец септември.03.09.2018
Развитие на проект № BG16RFOP002-2.002-0347-C01 "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" (август 2018 г.)
С удоволствие Ви съобщаваме, че проект "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" е на своя финал (06.09.2018 г.). 
През последния пълен месец (м. август) колокационните услуги за фирмения сървър бяха предоставени с договореното качество, както досега, като договорът с изпълнителя изтича в началото на месец септември. 
ИКТ базираната многоелементна софтуерна система за управление на бизнес процесите, включваща следните елементи: - Система за задаване на задачи (ticketing system); - CRM система; - ERP система; - Система за контрол на версиите, компютрите и сървъра се използват пълноценно в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД. Заедно с тях, сертифицирането по стандартите ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013 дава своето положително отражение върху бизнес процесите във фирмата. 
С изпълнението на проект "Следващо поколение управление в "НЕКСГЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ЕООД" фирмата успя да развие своя управленски капацитет в множество насоки и да се доближи до най-добрите управленски практики в момента.

Let's create together

CONTACT US